REGULAMIN KONKURSU - WYBORÓW NEW FACE


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU- WYBORÓW
Niniejszy konkurs - wybory nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992r o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Organizatorem konkursu - wyborów New Face jest:
ATV Group Centrum Filmowe ATV Film
ul. Piotrkowska 68 lok. 32,
90- 105 Łódź
Regon: 472013592
NIP: 727-013-40-62
1.1. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpocznie się dnia 20 marca 2008 od godz. 00:00 i trwać będzie do odwołania.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE - WYBORACH
3.1. Uczestnikiem konkursu - wyborów może być każda osoba fizyczna która jest uprawniona do użytkowania telefonów sieci komórkowej (T- MOBILE S.A, POLKOMTEL, ORANGE S.A ,P4). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie - wybory. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Centrum Filmowego ATV Film, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3.2. Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciami do serwisu Galeria Twarzy użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie www.galeriatwarzy.pl. Zdjęcia przedstawiają osobę Użytkownika i nie naruszają w jakikolwiek sposób praw.
3.3. Zdjęcia powinny przedstawiać aktualny wizerunek Użytkownika.
3.4. Centrum Filmowe ATV Film® ma prawo zmniejszania/ skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
3.5. W przesyłaniu zdjęć do rejestracji może brać udział wyłącznie jedna osoba. Większa ilość osób na zdjęciu spowoduje nie zaakceptowanie zdjęcia do serwisów.
3.6. Centrum Filmowe ATV Film® nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcia wstawione w zgłoszenie poprzez Użytkownika.
3.7. Użytkownikowi niedozwolone jest umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie, łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety, wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
3.8. Centrum Filmowe ATV Film® ma prawo do usuwania zdjęć ze strony bez podania przyczyny.
3.9. Centrum Filmowe ATV Film® nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisywanie treści w formularzu telefonów, adresów i innych.
3.10. W rejestracji może wziąć udział każdy - dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
3.11. Centrum Filmowe ATV Film® zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć z serwisu:www.galeriatwarzy.pl

4. ZASADY GŁOSOWANIA
4.1. Używanie w regulaminie pojęcia SMS oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego uczestnika konkursu - wyborów na podany przez Organizatora konkursu numer.
4.2. Aby wziąć udział w konkursie - wyborach należy oddawać dowolna ilość głosów do 200 głosów na wybrane osoby zamieszczone na stronie konkursu New Face przez okres 60 dni od dnia ukazania się zdjęć na stronie.
4.3. SMS-y należy wysyłać pod numer 72068 (koszt SMS to 2PLN / 2,46 PLN z VAT), o treści ATV(kod zgłoszenia) - np. ATV00001 - treść sms-a nie może zawierać przerw i spacji.
4.4. Uczestnik może wysyłać każdą liczbę SMSów na dowolnie wybrane osoby, które jego zdaniem powinny znaleźć się w katalogu Galeria Twarzy w czasie dwóch miesięcy od dnia ukazania się zdjęć na stronie.
4.5 Organizator głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości oddania głosu z przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności leżących po stronie operatora telefonii komórkowej). Organizator nie odpowiada za błędne wysłanie treści sms-ów przez głosujących.
4.6 ATV i Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A nie odpowiadają za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych za ich pomocą wiadomości, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie Wiadomości.
4.7 Zwycięzcy w konkursie otrzymają: zaproszenie od Centrum Filmowego ATV Film® na wykonanie i odbiór profesjonalnej sesji zdjęciowej połączonej , podpisanie karty kariery w otrzymywaniu ciekawych zleceń reklamowo-medialnych, promowanie swojego wizerunku i opiekę prawną przy zawieraniu kontraktów. Laureaci otrzymają też wyróżnienie z pośród innych kandydatów katalogu Galerii Twarzy® z adnotacją w wyszukiwarce (zwycięzca konkursu "NEW FACE")

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Postanowienia niniejszego regulaminu głosowania są wyłączną podstawą prowadzenia głosowania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
5.2 Niniejszy regulamin głosowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Głosowania, w tym treści niniejszego regulaminu Głosowania w trakcie trwania Głosowania.
5.4 Wszelkie reklamacje związane z Głosowaniem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z głosowaniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania głosowania. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora głosowania rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.