REGULAMIN CENTRUM FILMOWEGO ATV FILM® - GALERIA TWARZY®

I. DEFINICJE

ATV Group® - Jerzy Dworczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Dworczyk ATV Group Centrum Filmowe ATV Film z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 472013592, NIP: 727-013-40-62

Galeria Twarzy® - katalog branżowy obejmujący- statystów, aktorów, aktorki, modelki, modeli, hostessy i hostmanów, którego właścicielem i administratorem jest ATV Group® z  siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 6 lok. 32. Katalog dostępny jest za pośrednictwem portalu internetowego działającego pod adresem www.galeriatwarzy.pl lub w razie awarii systemu internetowego, strony internetowej lub innych zdarzeń losowych na nośnikach elektronicznych, znajdujących się w ATV Group Centrum Filmowe ATV Film z siedzibą w Łodzi.

Galeria Twarzy® jest znakiem towarowym chronionym na podstawie świadectwa ochronnego o numerze 221638R.

Portal – portal internetowy dostępny pod adresem: www.galeriatwarzy.pl

Użytkownik- osoba fizyczna korzystająca z Portalu, w tym dokonująca procesu rejestracji.

Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna zapisana w katalogu Galeria Twarzy®, posiadająca ważną Kartę Kariery.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93))

Karta kariery zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - dokument z Konsumentem zawarta:

a)     przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

b)     w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c)      w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

d)     Podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami (np. w trakcie castingów wyjazdowych).

Usługodawca – ATV Group®

Kod Użytkownika - indywidualny automatycznie nadawany kod w katalogu Galeria Twarzy®.

Profil – podstrona Portalu zawierająca kod i zdjęcia Użytkownika zarejestrowanego w Galeria Twarzy®.

Karta Kariery - dokument upoważniający ATV Group® do reprezentowania interesów Użytkownika w negocjacjach z kontrahentami i promowania jego wizerunku.

Prawa Autorskie do zdjęć - dokument wydany przez fotografa, potwierdzający przekazanie wykonanych przez niego fotografii do dowolnego wykorzystania przez klienta wraz z widoczną pieczątką studia.

Formularz osobowy - dokument opisujący cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycję, zainteresowania i osiągnięcia Użytkownika.

Przedstawiciel ustawowy małoletniego - to osoba, która z mocy przepisu prawa może dokonywać czynności prawnych w imieniu dziecka. Przedstawicielem ustawowym jest matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci, pod warunkiem, że nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie została im ona ograniczona w zakresie objętym daną czynnością prawną.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich może działać samodzielnie, jako przedstawiciel ustawowy dziecka.  Prawo reprezentacji dziecka ma każdy z rodziców sprawujących władze rodzicielską. W sytuacji, gdy czynność prawna dotyczy sprawy istotnej, rodzice powinni uprzednio uzgodnić swoje stanowisko, a w braku porozumienia między nimi zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie sprawy.

Opiekun prawny małoletniego- to osoba, której zgodnie z orzeczeniem sądu opiekuńczego powierzono sprawowanie opieki nad małoletnim. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Załącznik1: ( oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego)

* Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia albo osoba ubezwłasnowolniona częściowo) zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.


Ważność Karty Kariery, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia współpracy przez tego przedstawiciela. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić współpracę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. ATV Group®, jeśli zawarło Kartę Kariery z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych lub pełnomocnikiem działającym bez należytego umocowania może wyznaczyć przedstawicielowi ustawowemu małoletniego lub pełnomocnikowi odpowiedni termin do potwierdzenia współpracy. ATV Group® staje się wolne od swojego zobowiązania wynikającego z Karty Kariery po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Jeżeli Kartę Kariery podpisze osoba niebędąca opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym, świadomie wprowadzając ATV Group® w błąd, osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dokonanie ww. czynności.

Regulamin – regulamin ATV Group Centrum Filmowego ATV Film – Galeria Twarzy®.

RODO –  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z katalogu internetowego Galeria Twarzy®, w szczególności zasady dokonywania zgłoszeń, prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników serwisu Galeria Twarzy® i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.      Właścicielem Portalu i usługodawcą jest ATV Group®.

3.      Użytkownicy mogą kontaktować się z ATV Group® w następujący sposób:

a)     listownie na adres pocztowy: Piotrkowska 68 lok. 32, 90-105Łódź;

b)     telefonicznie: 42-636-48-58

c)     za pośrednictwem poczty elektronicznej: galeria@atvfilm.pl

4.      Do korzystania z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem usług konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

5.      Każdy Użytkownik może bezpłatnie przeglądać strony internetowe Portalu oraz zamieszczone na nim Profile Użytkowników.

 

III. REJESTRACJA– ON-LINE

1.      Rejestracja w Galerii Twarzy® składa się z trzech etapów: wysyłania zgłoszenia, weryfikacji zgłoszenia oraz podpisania Karty Kariery.

2.      Rejestracja dotyczy osób w każdej kategorii wiekowej. Za osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą dokonać rejestracji wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. ATV Group® może zażądać od osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawych przedstawienia ww. zgody w formie pisemnej.

3.      Osoba fizyczna, zgłaszając do rejestracji w katalogu Galeria Twarzy®  osobę małoletnią nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, oświadcza, że

a)     przysługuje jej pełna władza rodzicielska nad małoletnim albo jest opiekunem prawnym osobie małoletniej,

b)     działa w porozumieniu z drugą osobą, której przysługuje pełna władza rodzicielska nad małoletnim albo będącą opiekunem prawnym osoby małoletniej.

4.      Osoby, które nie posiadają portfolio aktorskiego, mogą wykonać sesję zdjęciową u fotografów współpracujących z ATV Group® w cenie od 300 PLN w zależności od regionu, województwa i oddziałów . Wykonanie sesji u fotografa współpracującego z ATV Group® nie stanowi warunku podpisania z Użytkownikiem Karty Kariery.

5.       W celu dokonania zgłoszenia do katalogu Galeria Twarzy® Użytkownik:

a)     wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu lub w formie papierowej;

b)     dołącza do wypełnionego formularza trzy dowolne zdjęcia celem weryfikacji;

c)     oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

d)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazanych w Formularzu osobowym w celach związanych z realizacją postanowień Karty Kariery, w tym w szczególności wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych ATV GROUP CENTRUM FILMOWEMU ATV FILM FRANCZYZODAWCA i podmiotom działającym jako ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM FRANCZYZOBIORCA systemu franczyzowego.

e)     oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

6.      Wszystkie przesłane zdjęcia powinny przedstawiać osobę Użytkownika i nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób prawa. Zdjęcia powinny przedstawiać aktualny wizerunek Użytkownika. W przesłaniu zdjęć do rejestracji może brać udział wyłącznie jedna osoba. Większa liczba osób na zdjęciu spowoduje brak akceptacji zdjęcia przez Usługodawcę.

7.      Do ww.zdjęć musi zostać załączone oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych z czytelnym podpisem/pieczątką i numerem kontaktowym fotografa.

8.      Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami ATV Group® dokonuje jego weryfikacji w terminie 48 godz.

9.      W celu rozpoczęcia współpracy Użytkownik przesyła na adres e-mailowy: galeria@atvfilm.pl lub drogą korespondencyjną na adres: ATV Group Centrum Filmowe ATV Film, 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 68 lokal 32 z dopiskiem CASTING ON-LINE następujące dokumenty:

a)     portfolio zawierające co najmniej 25 zdjęć koniecznie na szarym lub białym tle (twarzy, profilu i sylwetki),

b)     wypełnioną i podpisaną Kartę Kariery (załącznik nr 3 do Regulaminu),

c)     formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Regulaminu)

d)     oświadczenie fotografa dotyczące przekazania praw autorskich z widoczną pieczątką studia i podpisem wykonawcy (załącznik nr 4 do Regulaminu),

e)     w przypadku osób małoletnich zgodę na wykorzystanie wizerunku podpisaną przez oboje rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska, albo opiekuna prawnego.

f)       potwierdzenie dokonania opłaty za usługę, o której mowa w dziale III pkt.4

10.   Niezwłocznie po otrzymaniu przez ATV Group® wypełnionej i podpisanej Karty Kariery przesłanej pocztą, na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Karty Kariery. W chwili otrzymania wiadomości e-mail przez Użytkownika pomiędzy Usługodawcą a Zarejestrowanym Użytkownikiem dochodzi do zawarcia współpracy – Karta Kariery.

11.   Karta Kariery może być również podpisana przez Użytkownika w siedzibie Usługodawcy lub w miejscu prac grup castingowych na terenie całego kraju. Karta Kariery pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje wówczas zawarta w chwili przyjęcia podpisanego dokumentu przez pracownika ATV Group®. Usługodawca potwierdza zawarcia Karty Kariery, wydając pisemne potwierdzenie utrwalone na papierze.

12.   Świadczenie usług rozpoczyna się z dniem umieszczenia Profilu Użytkownika w Galerii Twarzy®. Usługodawca tworzy Profil Zarejestrowanego Użytkownika na Portalu do miesiąca czasu od dnia zawarcia Karty Kariery.

 

IV. KARTA KARIERY

1.      Usługodawca oferuje Użytkownikom możliwość podpisania Karty Kariery  , w ramach, której gwarantuje:

a)     oprawę graficzną zdjęć,

b)     utworzenie Profilu Użytkownika i zamieszczenie zdjęć na Portalu www.galeriatwarzy.pl na okres jednego roku, z przyznaniem automatycznego Kodu Użytkownika,

c)     obsługę prawną,

d)     promowanie wizerunku Użytkownika w branży medialnej.

Opłata za nawiązanie współpracy to 80 zł.

2.      Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zapisywania się na castingi, o których informację Usługodawca zamieszcza na Portalu, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i podanie Kodu Użytkownika.

3.      Użytkownik oświadcza, że przez cały okres obowiązywania Karty Kariery wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez ATV GROUP® za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu na wskazany w trakcie rejestracji adres elektroniczny, zgodnie z umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204).

4.      Karta Kariery podpisywana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Koszt Karty Kariery przy przedłużeniu wynosi 100 zł. Podana opłata zawiera podatek VAT.

5.      Opłaty należy dokonywać wyłącznie  na konto bankowe Usługodawcy:

ATV Group Centrum Filmowe ATV Film - Jerzy Dworczyk,

ul. Piotrkowska 68 lok. 32, 90-105 Łódź,
numer rachunku PKO BP 98 1020 3352 0000 1102 0012 7282.

6.      W celu przedłużenia współpracy  na kolejny rok Użytkownik powinien miesiąc przed upływem terminu, na który Karta Kariery została zawarta dokonywać wpłaty w wysokości 100 zł na konto bankowe Usługodawcy wskazane w ust. 5. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedłużenie współpracy na kolejny rok (kod Użytkownika)”.

7.      Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika chęci współpracy na kolejny rok – Współpraca ulega wtedy przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli Klient nie dokona wpłaty przed upływem okresu obowiązywania Karty Kariery, współpraca wygasa.

8.  Wpłaty dokonane na numer rachunku innego podmiotu niż Usługodawca ATV Group Centrum Filmowe ATV Film - Jerzy Dworczyk nie będą honorowane i tym samym karta kariery wygaśnie . W przypadku wygaśnięcia współpracy podmiotem uprawnionym do zawarcia nowej karty kariery jest włącznie Usługodawca ATV Group Centrum Filmowe ATV Film - Jerzy Dworczyk. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fakt dokonania wpłaty na inny rachunek bankowy, w tym podmiotu dotychczas realizującego usługę.

9.      Usługodawca po wpłynięciu na rachunek bankowy opłaty za kolejny rok, wysyła na adres e-mail Użytkownika, bądź pocztowo potwierdzenie przedłużenia Współpracy.

10.    Współpraca  może być rozwiązana w dowolnym momencie obowiązywania współpracy:

a)     na mocy zgodnego porozumienia stron wyrażonego na piśmie,

b)     w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji ze współpracy przesłanego drogą pocztową na adres:

ATV Group Centrum Filmowe ATV Film®

90-105 Łódź

Ul. Piotrkowska 68 lokal 32

z dopiskiem ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY,

c)     w przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę postanowień Regulaminu w terminie 14 dni od poinformowania go o zmienia Regulaminu.

 W przypadku rozwiązania umowy w sposób opisany w pkt 10 lit a) lub b), uiszczona kwota na rzecz Usługodawcy nie podlega zwrotowi.

11.   Usługodawca usuwa profil użytkownika oraz znajdujące się na nim zdjęcia ze strony internetowej www.galeriatwarzy.pl w ciągu 14 dni od daty otrzymania rezygnacji z Karty Kariery przez ATV Group®.

12.   Przesłane przez użytkowników w trakcie rejestracji zdjęcia biorą udział w konkursie, wyborach New Face przez okres dwóch miesięcy od daty umieszczenia ich na serwerze. Zasady przeprowadzania konkursu określa odrębny regulamin.

13.   W celu usprawnienia procesu związanego z otrzymywaniem i realizacją propozycji castingowych oraz zleceń, prosimy rodziców dzieci do 16 roku życia o uzupełnienie oświadczeń - załącznik nr. 6 , co umożliwi Państwu w momencie otrzymania zlecenia sprawny przebieg angażu.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD KARTY KARIERY

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Karty Kariery Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od współpracy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Karty Kariery przed upływem terminu na adres pocztowy Usługodawcy.

2.      Oświadczenie od odstąpienie od Karty Kariery może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Karty Kariery jest ona uważana za nie zawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3.      W przypadku odstąpienia od Karty Kariery przez Konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od Karty Kariery.

4.      Jeśli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Karty Kariery po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Karty Kariery, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Karty Kariery. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

5.      Zwrot dokonanej opłaty nastąpi w taki sam sposób, w jakiej dokonana była zapłata. W przypadku, gdy opłaty dokonano przelewem bankowym, zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano przelewu. Jeżeli opłaty dokonano za pośrednictwem przekazu pocztowego Usługodawca zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody na zwrot opłaty na wskazany przez niego rachunek bankowy. Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu poniesionych opłat, jeżeli nie wiążę się on dla niego z dodatkowymi kosztami.

 

VI. ZASADY FUNKCJONOWANIA KATALOGU INTERNETOWEGO GALERIA TWARZY®.

1.      Użytkownik ma obowiązek korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

2.      Zabronione jest w szczególności:

a)     przesyłanie materiałów (zdjęć, filmów) do których Użytkownikowi nieprzysługującą prawa autorskie lub prawa z licencji, oraz materiałów dotyczących innych osób niż zgłaszający (zdjęć, filmów, formularzy), które mogą naruszać prawa osób trzecich,

b)     przesyłanie materiałów zawierających jakiekolwiek treści reklamowe,

c)     przesyłanie materiałów mogących naruszać dobra osobiste innych osób,

d)     wysyłanie zdjęć, filmów, opisów bez zgody autora na publikacje materiałów,

e)     umieszczanie materiałów o charakterze erotycznym w jakiejkolwiek formie,

f)       łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,

g)     wielokrotne umieszczenie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.

3.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za przekazane materiały oraz informacje przesłane w formularzu osobowym.

4.      ATV Group® ma prawo zablokować bądź usunąć z ogłoszenia lub profil Użytkownika, a także przekazane przez niego zdjęcia, jeżeli:

a)     Użytkownik nie przestrzega Regulaminu,

b)     treści zamieszczone w zgłoszeniu lub na Profilu zostały uzyskane nielegalnie, są niezgodne z prawem lub naruszają prawa innych osób,

c)     Użytkownik podał nieprawidłowe dane.

Przed zablokowaniem lub usunięciem zgłoszenia lub profilu, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia uchybień w terminie 7dni oraz poinformuje go, że w przypadku niezastosowania się do wezwania, zgłoszenie lub Profil Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte.

5.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za niestosowanie się do Regulaminu.

VII. PRAWA AUTORSKIE; LICENCJA

1.      Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciami do serwisu Galeria Twarzy® Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do materiałów przesyłanych w celu umieszczania w katalogu Galeria Twarzy®, a w szczególności do zdjęć i filmów, które pozwalają na rozpowszechnianie ich na portalu oraz wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie bez konieczności oznaczania autora.

2.      Poprzez przekazanie Usługobiorcy materiałów (np. filmów, zdjęć), stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w chwili zawarcia Karty Kariery Użytkownik udziela ATV Group® bezpłatnej nieograniczonej co do terytorium licencji na korzystanie z przekazanych utworów oraz wykonywanie praw zależnych od nich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia współpracy o świadczenie usług, w szczególności:

a)     utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na dowolnym nośniku i dowolnym formacie zapisu cyfrowego,

b)     wprowadzenia do obrotu i rozpowszechnienia egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym także poprzez bezpłatne rozdawnictwo,

c)     użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy,

d)     wprowadzenia do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera publicznego udostępnienia za pośrednictwem sieci i informatycznych i teleinformatycznych, w tym sieci Internet, Internet Extranet, telefonii mobilnej oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,

e)     nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity,

f)       publicznego wystawiania, wyświetlania oraz odtwarzania,

g)     korzystania we wszelkich formach reklamy oraz promocji.

1.      Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i nie wygasa wraz z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługodawca będzie miał prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów w zakresie, o którym mowa w ust.2.

2.      Wysyłając zdjęcia w procesie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z jego wizerunku poprzez rozpowszechnianie na Portalu, a także na polach eksploatacji wskazanych w ust.2, bez obowiązku każdorazowego informowania Zarejestrowanego Użytkownika o wykorzystywaniu wizerunku.

3.      Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za roszczenia związane z udostępnianymi materiałami z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw, kierowane wobec Usługodawcy przez osoby trzecie i pozostające w związku z zamieszczeniem na Portalu materiałów przekazanych przez użytkownika.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.     Dokonując rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na panel administracyjny i zdjęć, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na ich prezencje na Profilu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

2.     Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usług nieobjętych. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych.

3.     Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jerzy Dworczyk ATV Group Centrum Filmowe ATV Film z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź, (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź

- przez e-mail: galeria@atvfilm.pl

- telefonicznie: 42/6364858

4.     Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 

- listownie na adres: Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź

- przez e-mail: galeria@atvfilm.pl

-telefonicznie  :

Przemysław Olszewski

Sylwia Klonowska - 796500201

 

5.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej  RODO) oraz w celu:

- przekazywanie danych do podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 lit. a RODO

- zawarcia i wykonywania umowy – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,

- wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.

- przetwarzania informacji o stanie zdrowia – Zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit a     

- marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawienia i zlecania wizerunków dla współpracujących firm z Galeria Twarzy®.  

- reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzebę polepszenia jakości usług świadczonych przez ATV Group Centrum Filmowe ATV Film.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f  RODO. W tym zakresie przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu.

 

6.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Karta Kariery - Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zawarta w niniejszym regulaminie.

7.     Administrator odbiera zgodę w celu udostępnienia Twoich danych osobowych innym podmiotom, a w niektórych przypadkach w celu przetwarzania danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednak do realizacji usługi i umowy w tym do udostępnienia w katalogu Twoich danych oraz w przypadku wystawienia dokumentów związanych z płatnościami, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

9.     Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje: brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia rachunku, faktury.

10.  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

a) w przypadku zarejestrowanych danych osobowych w katalogu, dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy,

b) dla celów podatkowych dane osobowe związane z płatnością będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiono rachunek.

11.   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom mające dostęp do katalogów z zamieszczonymi danymi osobowymi.

12.  Administrator będzie profilował Twoje dane osobowe pod względem cech, poszukiwanych w poszczególnych produkcjach.

13.  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

            Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony            danych .

14.  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy, a także poprzez niniejszy link [link]. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do świadczenie usług przez Usługodawcę, żądanie całkowitego zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczonych usług.

15.  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.      Wszelkie reklamacje związane z procesem rejestracji oraz wykonywaniem umowy o świadczenie usług należy zgłaszać pisemnie do ATV Group, na adres: ul. Piotrkowska 68 lok 32, 90-105 Łódź  lub drogą elektroniczną: galeria@atvfilm.pl

2.      Reklamacja powinna zawierać:

a)     imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail osoby zgłaszającej reklamacje

b)     kod Użytkownika, w przypadku, gdy reklamacje składa Zarejestrowany Użytkownik,

c)     opis przyczyn reklamacji

d)     treść ewentualnego żądania

3.      Usługodawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

X. WSPOŁPRACA DLA FIRM PRZYSYŁAJACYCH CASTINGI I ZLECENIA:

 

1.      ATV Group Centrum Filmowe ATV Film zastrzega sobie prawo do: publikacji nadsyłanych briefingów i zleceń castingowych przez kontrahentów, zleceniodawców oraz franczyzobiorców zgodnie z treścią ogłoszenia. W/w zlecenia oraz Castingi będą zamieszczone na portalach ogłoszeniowych naszej firmy pod adresem www.galeriatwarzy.pl oraz na portalach ogłoszeniowych, bez podania informacji dotyczących  nazwy kontrahenta , miejsca castingu oraz kwot kontraktu.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE:

1.      ATV Group Centrum Filmowe ATV Film – Galeria Twarzy® Zastrzega sobie prawo do:

a)     zmiany szaty graficznej strony internetowej Portalu w dowolnym momencie bez konieczności informowania Użytkowników serwisu o zamiarze wprowadzenia w/w zmian.

b)     promowania osób biorących udział w zleceniach na stronach www.galeriatwarzy.pl

1.      Regulamin obowiązuje od 01.02.2015r .Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Usługodawcy i na stronie internetowej Portalu

2.      Usługodawca poinformuje o zmianie Regulaminu ma adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji wszystkich Użytkowników, który podpisali Kartę Kariery wraz z informacją, iż brak akceptacji nowych postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem Karty Kariery. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania  Użytkownika o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Usługodawcy, na adres poczty elektronicznej: galeria@atvfilm.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.

3.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014,poz 827)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 – Karta Kariery

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przekazaniu praw autorsko - majątkowych

Załącznik nr 5 – Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie udziału w angażu